Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

FITNESS BRITTERM

 

1. Název zařízení : Fitness Britterm

    Adresa : tř. Masarykova 152, Veselí nad Moravou, 698 01

2. Vlastník areálu : Ivana Břečková

3. Provozovatel : Veselská luka s.r.o., Padělská 158, Moravský Písek, 696 85

IČ: 60724102

DIČ: CZ60724102

 

4. Provozní doba : aktuální provozní doba umístěna na dveřích u hlavního vstupu

 

5. Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Chmelařová (vedoucí)

 

• Provozní řád fitness centra je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě před vstupem do samotné provozovny. Každý zákazník se po zakoupení vstupného musí s provozním řádem seznámit a zavazuje se tento provozní řád dodržovat.

 

• Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování těchto služeb – příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, poradenství fitness, cvičební postupy, dohled nad cvičícími, atd. V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu, má přístup k lékárničce, průběžně kontroluje expiraci přípravků a doplňuje předepsaný obsah lékárničky dle aktuální potřeby – drobná poranění kůže, kapilární krvácení, atd. Lékárnička musí mj.obsahovat desinfekční a antiseptické prostředky s virucidním účinkem, Gelaspon nebo Traumacel pro zástavu krvácení, jednorázové vatové nebo gázové tampony, obvazy. Obsluha musí mít platný zdravotní průkaz.

 

• Fitness centrum je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim - omezení, o tom musí pokaždé informovat personál fitcentra a následně respektovat jeho pokyny.

 

• Do fitness centra nemají přístup: osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a osoby nemocné (infekce, mykózy, atd.). Děti do 13 let mohou do fitcentra pouze v doprovodu rodiče nebo plnoletého doprovodu, který za dítě plně zodpovídá (trenér, cvičitel). V celém areálu je přísný zákaz kouření.

 

• Při návštěvě fitness centra zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování provozního řádu fitness centra a návštěvního řádu.

 

• Ve fitness centru jsou k dispozici šatny pro ženy (13skříněk) se zázemím (2 sprchy, 2umyvadla) a oddělená WC (2).

 

Úklid je prováděn minimálně 1x denně na vlhko - před zahájením provozu. Během provozu je zajištěn obsluhou průběžný úklid, s důrazem na sociální zařízení, šatny a přístupové chodby. Každý den (po skončení provozu) umyje personál všechno používané náčiní (činky, gymbaly) ve fitcentru roztokem s běžným úklidovým prostředkem a následně desinfekčním prostředkem. Minimálně 1x týdně je kromě běžného úklidu provedena i desinfekce ostatních prostor, zařízení a ploch. Jednotlivé desinfekční prostředky musí být v pravidelných intervalech obměňovány, nejpozději však po 3 měsících používání.

 

• Všechny úklidové a desinfekční prostředky musí být pro danou činnost přímo určeny, jejich používání musí být schváleno hlavním hygienikem ČR, vždy musí být dodržen návod pro přípravu, pracovní postup a expozici. Koncentrace roztoků se musí řídit pokyny od výrobce. Při práci s úklidovými a desinfekčními prostředky musí být dodržena BOZP, personál se musí seznámit s návodem a obsahem bezpečnostních listů, které jsou uloženy na dostupném místě.

 

• Zákazník musí být ve fitness centru přezutý do čisté sportovní obuvi, při samotném cvičení musí používat vlastní čistý ručník (nebo jinou vhodnou a dostatečně velkou podložku), který si pod sebe pokládá při cvičení na podložce, aby zamezil přímému kontaktu holého těla se cvičebním nářadím. Zákazník by se měl chovat tiše, nerušit svým chováním (křik, hlasitý hovor) ostatní. Po absolvování své cvičební lekce se nesmí zbytečně zdržovat v prostorách cvičebního sálu a omezovat tak další skupinu cvičících. Pokud zákazník během návštěvy zjistí poruchu na zařízení, nářadí nebo náčiní, musí to neprodleně oznámit obsluze fitness centra, která provede patřičná opatření.

 

• Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Před první návštěvou se zákazník musí informovat o jednotlivých typech kondičního cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace). Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného cvičení. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením. Pokud si zákazník zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.

 

• Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní. Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady personálem nebo servisní firmou. O kontrolách je personálem proveden zápis do provozní knihy fitcentra.